Aktualności

Zmiana wysokości wkładu własnego uczestnika

Informujemy, iż z dniem 01.01.2018 roku zmianie ulega wkład własny uczestników projektu. Uczestnik od dnia 01.01.2018 zobowiązany będzie do wniesienia wymaganego wkładu własnego w wysokości:

- 280 zł/ m-c dla osób pracujących

- 150 zł/ m-c dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo

Ogłoszenie o II naborze do projektu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06.11.2017 rozpoczynamy przyjmowanie Formularzy uczestnika projektu osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Przyjmowanie Formularz uczestnika projektu trwać będzie od 06 do 17 listopada 2017. Istnieje możliwość szybszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku, gdy wpłynie 50 formularzy. Po zakończonym naborze utworzona zostanie lista rankingowa, uszeregowana według zdobytych punktów, a uczestnicy przyjmowani będą do projektu według pozycji na liście. W przypadku, gdy liczba osób z dodatkowymi punktami będzie na tyle mała, iż nie zostaną wyczerpane dostępne środki brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacyjne

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w następujących kryteriach rekrutacyjnych:

1. dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych, na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika na Formularzu uczestnika projektu (stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu); przez dochody rozumiemy środki finansowe pochodzące z wynagrodzenia za pracę, tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub działalności gospodarczej):

- do 1000 zł – 2 punkty,

- powyżej 1000 zł – 0 punktów.

2. samotny rodzic/opiekun (tj. osoba nie pozostająca w związku małżeńskim): 2 punkty

3. posiadanie więcej niż 2 dzieci: 2 punkty

4. niepełnosprawni (czyli osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dowolnego stopnia): 2 punkty

5. przerwanie urlopu wychowawczego w celu powrotu do pracy: 2 punkty

6. oboje rodziców bez pracy: 2 punkty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (kandydaci) muszą wypełniać Formularz uczestnika projektu (UWAGA NOWY WZÓR FORMULARZA) niezbędny do stwierdzenia ich kwalifikowalności  i przekazywać go w terminie trwania naboru do Biura projektu przy ul. Organizacji Katyń 15 w Sieradzu.

Do Formularza nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych zaświadczeń czy dokumentów – dzieje się to na etapie podpisania umowy.

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego sytuację, zarówno materialną, jak i osobistą. Nie złożenie tych dokumentów jest równoważne z rezygnacją danej osoby z udziału w projekcie.

Rozpoczynamy nabór do projektu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.01.2017 rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Pierwsza tura trwać będzie od 13 stycznia 2017 w trybie ciągłym do zakontraktowania 60% środków finansowych (szacunkowo będzie to 25 uczestników), a uczestnicy przyjmowani będą do projektu na bieżąco, o ile spełnią kryteria rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (kandydaci) muszą wypełniać Formularz uczestnika projektu niezbędny do stwierdzenia ich kwalifikowalności  i przekazywać go w terminie trwania naboru do Biura projektu przy ul. Organizacji Katyń 15 w Sieradzu.

Do Formularza nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych zaświadczeń czy dokumentów – dzieje się to na etapie podpisania umowy.

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego sytuację, zarówno materialną, jak i osobistą. Nie złożenie tych dokumentów jest równoważne z rezygnacją danej osoby z udziału w projekcie.FEPR
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.